Brukeravtale for vikarer og vikarinnkallere

Brukeravtale


(Velg “Destinasjon: Lagre som PDF”, om du vil lagre siden som eget dokument)

Oppdatert 4. oktober 2020

1. Avtalens parter og innhold

1.1 Brukeravtalen inngås mellom Vikarsystemet (org.nr 925 358 436) og privatperson som er registrert som bruker på nettområder som driftes av Vikarsystemet, heretter omtalt som Brukeren. 

1.2 Vikarsystemet er en nettbasert portal for formidling og logging av skoler, barnehager og andre organisasjoners vikartimer til egne ansatte og tilkallingsvikarer, heretter omtalt som Arbeidsplassen eller Brukerens Arbeidsplass. Formidlingen av denne informasjonen blir heretter omtalt som Tjenestene.

Avtalen gjelder bruk av de tjenester som til enhver tid tilbys på nettområdene til Vikarsystemet. Dette omfatter vikarsystemet.no, vikarsystem.no, applikasjoner og andre databaser i selskapet, og regulerer partenes rettigheter og plikter.  

2. Brukerkonto

2.1 Bruk av Tjenestene krever en brukerkonto på nettområdet. Brukerkonto er opprettet denne avtalen er godkjent og Brukeren har lagt inn nødvendige opplysninger i databasen til Vikarsystemet.

2.2 Brukeren er forpliktet til å sikre at registrert informasjon om Brukeren til enhver tid er korrekt.

2.3 Brukeren kan når som helst avslutte brukerkontoen. Dette gjøres ved å enten ved å logge inn på “min side” og benytte skjemaet merket “Slett brukerkonto” , eller ved å sende en e-post til support@vikarsystemet.no. Velger Brukeren å avslutte brukerkontoen vil all data lagret i Brukerens personlige profil slettes. Dette omfatter ikke timelister som ligger tilgjengelig for Arbeidsplassens vikarinnkaller. Velger Brukeren å avslutte brukerkontoen vil også denne Avtalen opphøre.

2.4 Brukerens tilganger i vikarsystemet omfatter administrasjon av egne personopplysninger og annen data knyttet opp mot brukeren.

2.5 Brukerkontoenes tilgangnivå er forhåndsbestemt mellom Brukerens Arbeidsplass og Vikarsystemet. Ved endringer melder Brukerens Arbeidsplass dette til Vikarsystemet.

2.6 Vikarsystemet forbeholder seg retten til å midlertidig stenge Brukerens brukerkonto: 

•             Ved manglende betaling fra Brukerens Arbeidsplass.

•             Dersom Brukerens Arbeidsplass ikke overholder, eller Vikarsystemet mistenker at Brukerens Arbeidsplass ikke overholder sine forpliktelser som behandlingsansvarlig.

•             Dersom Brukeren ikke overholder, eller Vikarsystemet mistenker at Brukeren ikke overholder sine forpliktelser som er avklart i denne Avtalen.

•             Ved misbruk, eller mistanke om misbruk, av Tjenestene.

•             Hvis e-post til Brukeren ikke kan leveres pga. feil i Brukerens e-postsystem.

•             Dersom det etter Vikarsystemets oppfatning foreligger andre saklige grunner. 

2.7 Dersom Brukerens brukerkonto midlertidig stenges i henhold til punkt 2.5, vil Vikarsystemet informere Brukeren ved å sende en e-post til Brukerens registrerte e-postadresse. Brukeren skal få mulighet til å redegjøre for forholdene rundt bruk av Tjenestene innen rimelig tid. Midlertidig stenging av brukerkonto regnes ikke som heving av Avtalen.

3. Bruk av Tjenestene

3.1 Brukeren er ansvarlig for og garanterer at alle opplysninger som registreres ved bruk av Tjenestene er korrekte og holdes oppdaterte til enhver tid.

3.2 Brukeren er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sin personlige profil. Utover dette gjelder Brukerens ansvar ovenfor Arbeidsplassen i forhold til oppmøte og gjennomføring av vikariater.

3.3 Tjenestene omfatter nettområder og selskapets apper distribuert via Google Play store og Apple App Store.

 4. Markedsføring

4.1 Brukeravtalen anvender ikke dette punktet på nåværende tidspunkt. Ansees som tomt jf. Brukeravtalen 1. aug 2020). Ved endringer i punktet vil brukere bli informert om at det foreligger en ny brukeravtale som må godkjennes.

5. Personvern

5.1 Vikarsystemet behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. 

5.2 Vikarsystemet vil behandle personopplysninger på vegne av Brukeren i forbindelse med oppfyllelsen av Avtalen.  

5.5 I den grad Vikarsystemet er databehandler for personopplysninger, vil opplysningene behandles etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. 

5.6 Vikarsystemet utleverer ikke informasjon til andre tredjeparter enn det som fremkommer av databehandleravtalen Vikarsystemet har med Brukerens Arbeidsplass. Unntaket er dersom Vikarsystemet blir underlagt en rettslig beslutning om utlevering til myndigheter, eller etter avtale med Brukeren.

6. Lagring 

6.1 Vikarsystemet er ansvarlig for at opplysninger som er lagret i den personlige profilen slettes når dette er påkrevd etter lov.

6.2 Vikarsystemet har en databehandleravtale med Brukerens Arbeidsplass eller tilhørende kommune som regulerer oppfyllelsen av personvernlovgivningen.

6.3 Vikarsystemet sletter alle lagrede opplysninger umiddelbart etter at Avtalen opphører, med mindre det foreligger et gyldig rettslig grunnlag for fortsatt lagring av opplysningene. Ved å sende en e-post til hei@vikarsystemet.no kan Brukeren melde seg av nyhetsbrevet, eller for å benytte deg av sin rett til innsyn, korrigering og sletting av opplysningene vi lagrer om Brukeren.       

6.4 Opplysninger lagret i Vikarsystemet sin database blir også lagret i flere backup-løsninger. Data lagret i disse slettes innen én måned etter sletting av de registrerte opplysningene. Bakgrunnen for dette er å sikre at det er mulig å gjenopprette databasen ved en hendelse hvor gjenoppretting av database er nødvendig. Backup gjøres ved at det tas øyeblikksbilder av databasen, som lagres kryptert på servere i Stavanger og Oslo. En eventuell gjenopprettelse gjøres basert på disse øyeblikksbildene. Det er svært teknisk tidkrevende å endre eller fjerne data fra øyeblikksbilder, og Vikarsystemet kommer ikke til å fjerne data fra disse. Øyeblikksbildene lagres i én måned for å sikre muligheten til å gjenopprette databasen i tilfeller der det har tatt tid å oppdage den feil på databasen. Dersom data som er slettet fra databasen gjenopprettes ved bruk av øyeblikksbilder, slettes gjenopprettet brukerdata manuelt så snart gjenopprettelsen er fullført.

6.5 Dersom Brukeren ønsker å lagre f.eks. timelister utover sletting av brukerkonto er Brukeren selv ansvarlig for at timelister blir lastet ned eller lagret utenfor våre databaser før Vikarsystemet gjennomfører sletting.

7. Endringer

7.1 For å opprettholde kvaliteten og forbedre Tjenestene, forbeholder Vikarsystemet seg retten til å endre vilkårene i Avtalen. Slike endringer vil bli varslet om i VS-bloggen på Vikarsystemet.no eller via e-post til brukeren senest en måned før endringene trer i kraft. Dersom Brukeren ikke er villig til å godta de endrede avtalebetingelsene, kan Brukeren si opp Avtalen med Vikarsystemet. Brukeren kan si opp Avtalen ved å slette brukerkontoen i samsvar med punkt [2.3].

8. Overdragelse av rettigheter og plikter

8.1 Brukeren har ikke rett til å overdra Avtalen, herunder sin brukerkonto til andre.

8.2 Vikarsystemet har ikke rett til å overdra Avtalen til andre selskaper uten at dette meldes skriftlig til alle parter minst tre måender i forkant av overdragelsen.

9. Ansvar

9.1 Brukeren skal gjøre nødvendige tiltak for å ivareta nettsikkerhet. Passordet skal holdes personlig, og ikke deles med andre.

9.2 Vikarsystemet har ikke ansvar for e-poster som ikke kommer frem på grunn av at Brukerens  e-postadresse ikke eksisterer, ikke fungerer, filtrerer e-posten som søppelpost.

9.3 Vikarsystemet er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på nettområdene til Vikarsystemet. Vikarsystemet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, uteblitt fortjeneste som skyldes at informasjonen publisert av Brukeren eller Brukerens Arbeidsplass er, eller presenteres feil, eller ikke vises. Dette gjelder også der Tjenestene er ute av funksjon for kortere eller lengre tid uansett om dette skyldes tekniske årsaker, som for eksempel vedlikehold av datasystem, problemer med nettverksoppkoblinger eller dataangrep.

10. Mislighold

10.1 Dersom Vikarsystemet hever Avtalen i henhold til punkt 2.5 ovenfor, slettes Brukerens personlige profil inkludert all data og dokumentasjon lagret i brukerprofilen, med mindre annet skriftlig avtales med Brukeren. Sletting skjer likevel ikke dersom Vikarsystemet har et gyldig rettslig grunnlag for fortsatt lagring av opplysningene.

10.3 Som vesentlig mislighold regnes blant annet, men er ikke begrenset til, følgende forhold: 

• Ved vesentlig betalingsmislighold fra Brukeren.  

• Ved misbruk av Tjenestene som for eksempel opplasting og lagring av filer i strid med gjeldende lover og regler.

• Dersom Brukeren laster opp skadelig programvare eller foretar handlinger utenfor sitt mandat i systemet Vikarsystemet og dette skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger fra Brukeren.

• Ved vesentlig mislighold av forpliktelser etter gjeldende personopplysningslov. F.eks. ved at Brukeren erverver og benytter seg av andre brukeres personopplysninger i Vikarsystemet til andre formål enn det som er beskrevet i Tjenesteavtalen.

10.4 Dersom Brukeren vesentlig misligholder Avtalen forbeholder Vikarsystemet seg retten til å nekte Brukeren å opprette en ny konto. 

10.5 Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Vikarsystemet kontroll, suspenderes pliktene i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, pandemi, og andre forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen umiddelbart dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen i overskuelig framtid. For Brukerens Arbeidsplass gjelder vilkår angitt i Tjenesteavtalen.

11. Tvister

11.1 Tvister mellom partene skal søkes gjennom direkte kommunikasjon mellom partene. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Bærum Tingrett som verneting.

Informasjonskapsler (cookies) og personvern

Her inngår siden/dokumentet Personvernerklæring og informasjonskapsler. På denne siden har Brukeren også mulighet til å kontrollere eller endre innstillinger for informasjonskapsler.